Ano Ang Nakakahawa sa Tao?

Mateo 15:10-20
Mensahe ni Rev. Dr. Sergio ArevaloThe Legend of Arevalo. Read more ... », Jr.
Chosen UMC“Ready or not, here I come...again.”. Read more ... », Baloc, Santo Domingo, N.E.
11th Sunday after the PentecostThe Church on Pentecost Day. Read more ... » (2nd Communion Sunday)
Agosto 20, 2017, 9:00 am

PANIMULA
Putok ngayon sa balita ang pagkalat ng Avian o Bird Flu virus, mula sa Pampanga at ngayon dito sa Nueva Ecija.
Sabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol sa Inquirer, “The farm in Jaen was wiped out while the layer farm in San Isidro lost about 200,000 heads. A total of 28,000 layer chickens, 22,000 ducks, 57,000 native chickens and 200,000 quails were affected by the outbreak.”
Ang Agriculture Department ay takot na ang virus na ito ay mapunta sa tao, kaya kanilang pinapatay at pinasusunog ang mga apektadong mga hayop.
Sa problemang ito ay nagpapakita sa atin na delikado ang avian flu virus at posibleng makaapekto sa mga tao.
Me kaugyan ba ito sa sinabi ni JesusGlory to God in the Highest. Read more ... »? Wala po, ngunit ito ay nagpapakita ng malaking usapin ng kalusugan sa atin ngayon, at ang avian flu virus ay deadly!
Katulad rin sa panahon ni Jesus, ang mga Fariseo at eskriba ay concern sa kung ano ang nakakahawa o unclean foods, at yaong hindi; kung ano nakapagdudulot ng kasalanan sa kanila, at dahilan dito ay di sila pwedeng makilahok sa pagsamba sa templo. Ang mga unclean foods ay nakasulat sa Levitico 11.

I. ANG PUMAPASOK SA BIBIG
Sa Mateo 15:10 ay sinasabing pinalapit nya ang mga tao at kanyang itinuro ang importanteng mensaheng ito: “Pakinggan ninyo, at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao; kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao.”
Ayon pa“Into Your Hands”. Read more ... » kay Cristo, “Hindi pa baga ninyo nalalaman, na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?” (Mateo 15:17).
Sinabi nya ito bilang tugon sa patutsada ng mga Fariseo at ng mga eskriba. Sa Mateo 15: 1-2, “Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa sali’t-saling sabi ng matatanda? sapagka’t hindi sila nangaghuhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay.”
Alam ba ninyo na nuong unang panahon, mas mabigat pa ang parusa sa lumabag sa utos ng mga eskriba kaysa sa mga salita ng batas? (JohnThe Transfiguration of Jesus. Read more ... » Gill).
Sa tinuran ng mga matatanda ng bayan, gusto nilang “i-technical” o “i-default” ang mga alagad sa harap ng bayan at sa harap ng Diyos. Ang gusto nilang palabasin ay ang mga disipulo ni Cristo ay walang karapatang mangaral ng ebanghelyo dahilan sa hindi naman nila ginagawa ang tradisyon ng mga elders.
Kaya nga ng tanungin siya ng mga elders ng bayan ay sumagot siya ng ganito, “Bakit naman kayo’y nagsisilabag sa utos ng Dios dahil sa inyong sali’t-saling sabi?”(15:3). Sa madaling sabi, bakit mas importante sa inyo ang inyong sariling katha o tradisyon kaysa sa batas na bigay ng Diyos?
Dahil sa tinurang yaon ni Jesus ay nagalit ang mga Fariseo at eskriba. “Datapuwa’t sumagot siya at sinabi, Ang bawa’t halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan, ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila: sila’y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay” (15:13-14).
Sa ating kasalukuyang panahon, ano ba ang importante sa atin bilang mga Kristianong nananampalataya? Sa ating mga decisionHow to Ascertain God's Will?. Read more ... » making, sa ating mga actions, mas importante ba ang sarili nating concern kaysa sa concern para sa Diyos?

II. ANG LUMALABAS SA BIBIG
Ang wika ni Jesus, “Datapuwa’t ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling; at siyang nangakakahawa sa tao. Sapagka’t sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong: Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao; datapuwa’t ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao”(Mateo 15:18-20).
Sa talinhagang ito ang ibig lang sabihin ni Jesus, ang masamang puso na may masamang pag-iisip, at ang masamang bibig – yaon ang nakakahawa sa tao.

Illustration: “Feathers in the Wind”
Once there was a foolish womanJesus’ Strategy of Evangelism. Read more ... » in a small village, who went about spreading gossip about another woman. Before long the foolish woman began to feel remorse about what she had done, so she went to the wise pastorIsaiah’s Prophecy on the Coming of the Savior. Read more ... » of the village to ask him what she could do to make things right.
The wise pastor listened carefully to her storyThe Protagonist Narrates the Trailer of His Story, His Avid Fan Does not Like it. Read more ... », thought for a moment, and then told her to go to the market and buyPeople Were Hungry, Look What the Boy Did to Feed Them All. Read more ... » a chickenIn Everything Give Eucharist!. Read more ... ». On the wayThe Man Who Prepares Freeway for His Master. Read more ... » home“Ready or not, here I come...again.”. Read more ... » from the market she was to pluck that chicken letting the feathers fall along the pathThe Four Kinds of Seeds: A Reflection of our Spirituality. Read more ... ». The next day she was to comeFollow Me: The Cost of Following Jesus. Read more ... » back and see the wise pastor again.
The woman did as the wise pastor suggested. She bought a chicken and plucked it on the way home. When she came to him the next day she told him that she had done what he asked her to do.
The wise pastor said to her, “Now, I want you to go home today by the same road you took yesterday, and pick up every single feather you dropped along the path.” The woman was distraught, and protested that there was absolutely no way she could find and pick up all those feathers. The wind would have surely blown them everywhere!
The wise pastor quietly responded, “You are correct…and you see, just as you can never retrieve all those feathers, there is no way you can ever restore the reputation of the people whom you harmed with your wordsHeaven or UFO?: The Liberating Words of Jesus. Read more ... ».” (http://the-story-people-rupc.blogspot.com/2012/07/feathers-in-wind.html)

PAGWAWAKAS
Ang wika ni Edward Sri, “We often do not realize the powerHow Does Jesus Prepare His Disciples for Missions?. Read more ... » of our words. Our words can be used to build up or to tear down. We can have a positive impact on other people’s lives when we use our words for goodThe Four Kinds of Seeds: A Reflection of our Spirituality. Read more ... ». Consider how much we appreciate it when someone takes timeThey Complain to the Landowner Simply Because He is Generous and Fair to All His Laborers. Read more ... » to express words of gratitude, honor, or praisePGF the Lord!. Read more ... »; or how enriched we are when someone takes a genuine interest in our lives. Conversation that focuses on what is good and honorable can edify other people’s lives and help strengthen the community” (http://www.catholiceducation.org/en/religionThey Complain to the Landowner Simply Because He is Generous and Fair to All His Laborers. Read more ... »-and-philosophyTuloy Po Kayo! (Welcome!). Read more ... »/philosophy/the-feathers-of-gossip-how-our-words-can-build-up-or-tear-down.html).
Kung dapat ibahagi kung anoman ang batid natin, gamitin natin ang tatlong guide na ito:
Ito ba ay tooto?
Ito ba ay mabuti?
Ito ba ay nararapat? Walang chismis kung ang mga tanong na ito ay ginagamit natin bago tayo magsalita.

Related eBooks
None found.

Comments

comments

%d bloggers like this: