Tunay na Pagbabago: Buhay na Patotoo, Sandata sa Paghayo

Mga Gawa 1:8

Mensahe ni Rev. Dr. Sergio E. Arevalo, Jr.

September 10, 2017, 9 am,

during the Church’s 31st Founding Anniversary

Cainta United Methodist Church

#451 S. Fabian St., Robles Subdivision, Cainta, Rizal

 

PANIMULA

Ang mga tao ay naghahanap ng tunay na pagbabago ng ating edukasyon, sa ating lipunan, ng ating ekonomiya, ng ating bansa, at maging sa ating iglesia.

In education The Radical Change Theory was developed in the mid-1990s by Eliza T. Dresang. It serves as a lens through which to examine, explain, and ultimately, use contemporary literature for youth growing up in the Digital Age. It identifies changes in forms and formats, perspectives, and boundaries in this body of literature—all changes related to the interactivity, connectivity, and access of the Digital Age.

A Forbes writer once said that radical change should be done but it must be one step at a time.

Susannah Breslin, Forbes contributor, says “I read something recently that suggested radical change is preferable to incremental change, and I would have to agree. I’m all for taking it one step at a time, but sometimes taking it one step at a time is intolerable, and it’s better to go all in” (https://www.forbes.com/sites/susannahbreslin/2011/06/20/why-radical-change-is-better-than-slow-change/#148f91255484).

Ang remedyo ng mga politically inclined radical ay palitan ang liderato ng bansa. Ang suhestion ng isang barbero na mas radical ay dapat daw patayin ang kasalukuyang mga tao, at palitaan ng mas bagong tao.

Ang wika ng isang Austrian economist and social democratic politician and currently president (governor) of the National Bank of Austria and member of the European Central Bank (ECB)’s governing council, Ewald Nowotny: “It’s especially dangerous to say that we have to have radical change otherwise everything will die, we know we will not have radical change in the near future… So the logic would be that Europe would have to collapse.”

Sa ating mga Kristiano, pagbabago ang ating hinahangad. Ang wika ni Apostol Pablo, “Wherefore if any man is in Christ, he is a new creature: the old things are passed away; behold, they are become new” (2 Cor. 5:17).

1. Tunay na Pagbabago.

Pag aralan natin ang metamorphosis (transformation or change in shape) na mula sa pagiging maliit na itlog na karaniwang nasa dahon ng halaman, nagiging larva o caterpillar ito (lalaki ito ng 100 times dahil sa siya ay kain ng kain), nagiging pupa o chrysalis (nasa loob ng cocoon of silk), at sa wakas ay nagiging isang magandang adult butterfly o imago. Mula sa pagiging itlog hanggang sa maging paro paro!

Ito ang simbolo ng tunay na pagbabago. Ngunit ang pagbabago na nakasaad sa  2 Corinto 5:17 ay hindi panlabas na pagbabago kundi ito ay isang panloob na pagbabago.

Ano nga ba ang tunay na pagbabago? Sa Griego, ang tinuran ni Pablo na New Creation ay kaine ktisis (new creation, new creature).

Ang wika ni John Gill, “New Creation designs not an outward reformation of life and manners, but an inward principle of grace, which is a creature, a creation work, and so not man’s, but God’s; and in which man is purely passive, as he was in his first creation; and this is a new creature, or a new man, in opposition to, and distinction from the old man, the corruption of nature; and because it is something anew implanted in the soul, which never was there before; it is not a working upon, and an improvement of the old principles of nature, but an implantation of new principles of grace and holiness; here is a new heart, and a new spirit, and in them new light and life, new affections and desires, new delights and joys; here are new eyes to see with, new ears to hear with, new feet to walk, and new hands to work and act with.”

Sa madaling salita ang “Bagong Nilalang” ay isang panloob na pagbabago ng buhay at ugali na kung saan ang biyaya ng Diyos ay gumagawa sa ating puso at kalooban. Ayon kay Paul Tillich it is a new state of things, a New Being.

2. Buhay na Patotoo.

Kung mayroon tayong Bagong Buhay o kung tayo ay Bagong Nilalang o New Creation, marapat na makita sa atin ang patotoo. Di naman ibig sabihin ay pumunta tayo sa kanto at ipagsigawan nating tayo ay binago ni Cristo. Ito ay makikita sa atin ng mga taong nasa paligid natin.

Sa China, may isang lalaki na parating nakakakuha ng Best Employee of the Month. Nagtataka ang kanyang mga katrabaho kung ano ang kanyang sikreto at kanyang nakukuha palagi ang award na ito ng kanilang kumpanya.

Isang lalaki ang masugid sa pagtatanong kaya ang sagot ng Best Employee ay “Halika at sumama ka sa akin sa Linggo.” Sumama nga ang kanyang katrabaho, at natuklasan niya na siya ay isang Kristiano. Ang kanyang pagiging Kristiano ay kanyang ipinapakita kahit sa kanyang place of work. Ito ay isang buhay na patotoo, di ba?

Ano ang karakter ng isang buhay na patotoo? Ayon sa Roma 12:1-2, “Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.”

Sa mga talatang ito ay nais kong bigyang pansin ang dalawang bagay para sa ating tema ngayon:

Holy and acceptable to God—ang ibig sabihin nito ay dapat na tayo ay maging banal upang maging kaayaaya sa Dios. Ang ibig sabihin ng holy (hagios) sa Griego ay ceremonially consecrated or separated from sins or morally blameless.

Kaya nga ang buhay na patoto ay isang buhay na lumalayo sa kasalanan at namumuhay sa kabanalan. Moreover, ang nabubuhay sa kabanalan ay may renewed mind. Isang pag iisip na handang magbago para sa kabanalan at kabutihan ng iglesia at pamayanan.

Albert Einstein once said, “The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.” When was the last time you radically changed your thinking? Norman Vincent Peale said, “Change your thoughts and you change your world.

 

3.Sandata” sa Paghayo.

Ang ating tema ay naghahamon sa bawat isang binago ng Diyos na humayo. Ang paghayo ay Great Commission mula sa ating Panginoong Jesus. Jesus said to his disciples, “Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost” (Matthew 28:19).

Sa Great Commission ay nakasaad ang scope ng ating misyon. “all nations.” Thus, we need to cross boundaries to reach other people. We need to cross the time boundary, geographical boundary, gender boundary, age level boundary, cultural boundary, etc.

Sa ating paghayo ay kailangan natin ang kapangyarihan at ito ang magiging “sandata” natin sa paghayo. Ang wika sa Mga Gawa 1:8  Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”

Ang kapangyarihan dito sa Acts 1:8 ay “dunamis” na ang ibig sabihin ay “force,” o “might.” Ang bawat Kristiano ay marapat na may dunamis upang lalong lumakas tayo sa paglilingkod. Yan ang sandata natin sa paghayo.

Isang halimbawa nito ay nuong di pa napupuspos ng Espiritu Santo si Apostol Pedro ay mahina siya at dahil dito ay itinatwa niya sa Jesus ng makaitlo. Ngunit ng siya ay mapuspos ng Espiritu at kapangyarihan, isang sermon lamang niya ay mahigit 3000 na kanyang nailapit sa Panginoon; di tulad ngayon, ang mga pastor ay tatlong libong sermon  na ngunit di pa makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon!

 

PANGWAKAS

Our church and society need radical change, bilang mga Kristiano kailangan natin ang tunay na pagbabago kung gusto natin na maging mabunga ang ating paghayo. Ang ating pagbabago ang siya nating ibabahagi sa ating lipunan.

Talking with a group of American Students, Krishnamurti says, “In bringing about a radical change in the human being, in you, you are naturally bringing about a radical change in the structure and the nature of society. I think it must be very clearly understood that the human mind, with all its complexity, its intricate network, is part of this external world. The “you” is the world, and in bringing about a fundamental revolution—neither communist nor socialist, but a totally different kind of revolution, within the very structure and nature of the psyche, of yourself—you will bring about a social revolution. It must begin, not outwardly but inwardly, because the outer is the result of our private, inner life. When there is a radical revolution in the very nature of thought, feeling and action, then obviously there will be a change in the structure of society” (http://www.jkrishnamurti.org/krishnamurti-teachings/view-daily-quote/20170713.php?t=Society).

Columnist Susanah Breslin might affirm on what Krishnamurti has said, “Here is the thing about radical change: It changes your life radically. More importantly, it changes who you are radically. It forces you to be brave. It changes how you see the world, other people, and yourself. It causes you to form a new identity, and you find yourself writing a new life story in which you see the world through a wide-view lens, and you must confront the fact that we are all unmoored (not anchored) and security is a fantasy.”

Yes we need to change our society, our church and our community but we cannot do that alone! Kailangan nating magkapitbisig upang magkaroon  ng pagbabago sa ating lipunan o maging sa ating iglesia. Guy Kawasaki says, “Want to change the world? …You need to make people dream the same dream that you do.  Kawasaki challenges us to dream dreams and to join hands to focus with the same dream of radical change.

Indeed we need radical change of our mind, and concerted effort towards our dreams. Pero kailangan din nating kumilos, gumawa ng action na para bang wala ng bukas—there must a sense of urgency!

Nagkaroon ng ecumenical gathering sa Switzerland ilang taon na ang nakakalipas. Ito ay dinaluhan ng maraming mga Kristiano mula sa ibat ibang denominasyon at bansa. Habang sila ay nagmi meeting, biglang may sumigaw ng “Sunog! Sunog! Nasusunog ang ating building!”

Ang mga METODISTA ay nagsama sama sa isang sulok at nanalangin.

Ang mga BAPTIST ay umiiyak at naghahanap ng holy water.

Ang mga LUTHERANS ay nag post ng notice sa pinto declaring the fire was evil.

Ang mga ROMAN CATHOLICS ay nagpasa ng offering plate to cover the damage.

Ang mga JEWS ay nagpost ng mga simbolo sa pinto hoping the fire would pass.

Ang mga FUNDAMENTALIST ay naghihiyaw at sinasabing “It’s the vengeance of God!”

Ang mga EPISCOPALIAN ay gumawa ng isang prusisyon at nag marcha palabas.

Ang mga PRESBYTERIAN ay nag appoint ng chairman na mag a appoint ng isang committee to look into the matter and submit a written report.

Ngunit ang SECRETARY ay na alerto at pagdakay kinuha ang fire extinguisher at kanyang pinatay ang apoy!

Ang ilustrasyong ito ay naghahamon sa atin na kagyat na humayo. There must be a sense of urgency! Ang kapangyarihan ng Espiritu ay nasa atin na, marapat lamang na tayo ay humayo na sa lalong madaling panahon upang makita ng ating lipunan ang pagbabago na dala ng ating iglesia at ng ating mga kapatid!

Ang ating lipunan ngayon ay mas maraming mga hamon, marapat na tayo ay gumawa ng mga bagay na magpapabago sa ating lipunan. Remember what Jesus said, “We are the salt and light of the earth!”

%d bloggers like this: